Tesis Doctorales

Tesis defendidas curso 2021/2022
 

Título

Data de lectura

Autoría

Dirección

Screening e análise cuantitativa de contaminantes de interese emerxente mediante técnicas cromatográficas acopladas á espectrometría de masas de baixa e alta resolución 19/05/2022 Veronica Castro Bustelo Jose Benito Quintana Alvarez

Maria Del Rosario Rodil Rodriguez
FeCl3 como catalizador en reaccións de formación de enlaces C-C e C-O a partir de alquenos. 16/05/2022 Karen Vilela Goñez Maria Rita Paleo Pillado

Francisco Javier Sardina Lopez
Deseños de novos materiais orgánicos híbridos para o recoñecemento proteico e o control de procesos celulares de transporte. 13/05/2022 Ivan Gallego Gomez Juan Ramón Granja Guillán

Javier Montenegro Garcia
Azaheterociclos a través de cicloadicións formais catalizadas por Pd(II) que implican activación de C-H 22/04/2022 Xandro Vidal Pereira Jose Luis Mascareñas Cid

Moises Gulias Costa
Novos deseños supramoleculares de péptidos cíclicos que conteñen gamma- ou delta-aminoácidos  20/04/2022 Alejandro Lamas Perez Juan Ramón Granja Guillán

Manuel Amorin Lopez

Contribución o estudio de péptidos de beta 2,2 y beta 2,3 aminoácidos cicloalcánicos y azacicloalcánicos: síntesis, estudio estructural e propiedades.

07/04/2022

Alberto Gerardo Fernandez Fernandez

Juan Carlos Estevez Cabanas

Ramon Jose Estevez Cabanas

SÍNTESE E ESTUDO DE NOVOS HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAS) FUNCIONAIS CON ANEIS DE CATRO MEMBROS.

05/04/2022

Berta Álvarez Pérez

Maria Dolores Perez Meiras

Diego Peña Gil

Estudo de sistemas supramoleculares baseados en mesóxenos quirais e aquirais: DBS e DSCG
 
25/03/2022 Fernán Berride García María Magdalena Cid Fernández

NOVAS ESTRATEGIAS ANALITICAS PARA A DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES ASOCIADOS AO PROCESADO DE ALIMENTOS 

04/03/2022

Jorge Antonio Custodio Mendoza

Rosa Antonia Lorenzo Ferreira

Antonia Maria Carro Diaz

Deseño e síntese de helicenos e nanoestruturas de grafeno 

18/02/2022

Jesus Alfonso Castro Esteban

Maria Dolores Perez Meiras

Novas rutas sintéticas cara 1,4-dienilboronatos a través de reaccións catalíticas de alilboración de alquinos. 

27/01/2022

Eva Rivera Chao

Diego Peña Gil

COMPLEXOS DE LANTANOIDES COMO POTENCIAIS MOLÉCULAS IMÁN 

21/01/2022

Julio Corredoira Vazquez

Jesus Sanmartin Matalobos

Péptidos artificiais para o recoñecemento de ADN e formación controlada de clústers de ouro 

17/12/2021

David Bouzada Reboredo

Maria Matilde Fondo Busto

Marco Eugenio Vazquez Sentis

Novos Rutas Catalíticas a Azaheterociclos de Sete Membros Benzofusionados 

03/12/2021

Álvaro Velasco Rubio

Carlos Eugenio Saa Rodriguez

Jesus Angel Varela Carrete

Estudio do contido en elementos traza de zumos de froitas: desenrolo dun material de referencia certificado.

01/12/2021

Max José Belo De Souza

Manuel Aboal Somoza

Ma Carmen Barciela Alonso

Control Estrutural de Péptidos Dirixidos á Membrana para a entrega de Proteínas Funcionais 

26/11/2021

Marta Pazo Pascual

Javier Montenegro Garcia

Nanomateriais Quirais con Propiedades Quirópticas Modulables

14/10/2021

Manuel Nuñez Martinez

Emilio Quiñoa Cabana

Felix Manuel Freire Iribarne